توسعه پرتال مدیریت نقدینگی شرکت ماشین سازی

توسعه پرتال مدیریت نقدینگی شرکت ماشین سازی


توضیحات نمونه کار

پیاده سازی پروژه فرم ها و نمودارهای داینامیک جهت بهبود مدیریت جریان نقدینگی در کلیه پروژه های شرکت ماشین سازی ویژه با امکان دسترسی پرسنل دفتر مرکزی و پرسنل مقیم در پروژه ها

جزئیات نمونه کار
  • کاربر:

    P-Themes

  • آدرس نمونه کار:

    #