Cloud Servces

توسعه اتوماسیون مالی شرکت صرافی بهمنی

پیاده سازی اتوماسیون مالی و  فرآیند حوالجات شرکت تضامنی صرافی بهمنی با بیش از 5 شعبه در سراسر دنیا به صورت چند زبانه به همراه داشبورد گزارشات و پرتال مشتریان این شرکت در بستر وب